Buradasınız

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Kanununun Amacı

Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

Bilgi Edinme Kanununda istisna olarak belirtilen konulardaki başvurular reddedilir. Red kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir. Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular ( Mukteza talepleri ). Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler. Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler. Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler. Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler. Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler. Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler. Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.

Elektronik Başvuru Formu:

 

Başvuru Usulleri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür. Ancak başvurunun elektronik posta (e-posta, online...) ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla (e-posta, online …) yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Söz konusu mevzuata göre işlem yapılabilmesi için Bilgi Edinme Başvuru formunda doğru bilgilerin yer alması ve Formun eksiksiz düzenlenmesi hususlarına özen gösterilmelidir.

Başvuru Adresi:Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Usul Müdürlüğü
Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. 07030 Muratpaşa/ANTALYA
eposta:antalyavdb.usul@gelirler.gov.tr
Türkçe